Deklaracja dostępnościDeklaracja Dostępności


Przedszkole Samorządowe nr 4 w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 848). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony intefnetowej www.ps4.bialystok.pl .

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej:


Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Strona internetowa zawiera niezgodności lub wyłączenia wymienione poniżej.

Strona nie posiada napisów dla osób głuchych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację Dostępności sporządzono dnia:
 • Deklaracja Dostępności została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

 • osobą kontaktową jest: Marta Darasewicz
 • e-mail: ps4@um.bialystok.pl
 • nr telefonu: 856527097

Do wskazanej wyżej osoby można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura dotycząca dostępności cyfrowej

Każdy ma prawo do:

 • zgłoszenia uwag dotyczących dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu;
 • żądania zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu;
 • żądania udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie, w tym wskazanie sposobu realizacji kontaktu;
 • wskazanie, o którą stronę internetową lub jej element chodzi;
 • jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Rozpatrzenie zgłoszenia nastąpi niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, nastąpi niezwłoczne poinformowanie o tym wnoszącego żądanie oraz poinformowanie o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej jednak nie będzie możliwe, może być proponowany alternatywny sposób dostępu do informacji.

Skargi i odwołania

W przypadku odmówienia realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Skargę można złożyć do organu nadzorującego z wykorzystaniem usług poczty tradycyjnej lub drogą poczty elektronicznej.

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 4 w Białymstoku
 • Adres: ul. Sokólska 2, 15-865 Białystok
 • E-mail: ps4@um.bialystok.pl
 • Telefon: 856527097

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna

Budynek przy ulicy Sokólskiej 2

1. Aby wejść do budynku przedszkola należy pokonać pięć stopni.

2. W budynku jest podjazd dostosowany dla osób niepełnosprawnych.

3. Przy pierwszych drzwiach wejściowych należy korzystać z dzwonka.

4. Przy drugich drzwiach wejściowych należy korzystać z wideofonu.

5. Drzwi wejściowe są o szerokości umożliwiającej wjazd osobom na wózkach.

6. W budynku nie ma windy, pochylni, platform, pętli indukcyjnych.

7. Budynek jest dwukondygnacyjny, podpiwniczony, wszystkie drzwi są odpowiednio szerokie.

8. Przedszkole zgodnie z wymogami bhp i ppoż. wyposażone jest w oznakowane wyjścia ewakuacyjne.

9. Osoby uprawnione mają prawo wstępu z psem asystującym. Warunkiem wejścia jest posiadanie certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego, zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych, wyposażenie psa asystującego w uprząż.

10. Pracownicy przedszkola nie posiadają kompetencji w zakresie języka migowego.

11. W budynku nie ma umieszczonych oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Budynek Przy ulicy Sokólskiej 1

1. Aby wejść do budynku przedszkola należy pokonać osiem stopni.

2. W budynku jest winda dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

3. Po wejsciu przed pierwsze drzwi trzeba skorzystać z dzwonka.

5. Drzwi wejściowe są o szerokości umożliwiającej wjazd osobom na wózkach.

6. W budynku nie ma pochylni, podjazdów, platform, pętli indukcyjnych.

7. W budynku jest toaleta dla niepełnosprawnych.

8. Budynek jest dwukondygnacyjn, podpiwniczony, wszystkie drzwi są odpowiednio szerokie.

9. Przedszkole zgodnie z wymogami bhp i ppoż. wyposażone jest w oznakowane wyjścia ewakuacyjne.

10. Pracownicy przedszkola nie posiadają kompetencji w zakresie języka migowego.

11. W budynku nie ma umieszczonych oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.


Aplikacje mobilne

 • Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.