Innowacje pedagogiczne

Innowacje pedagogiczne w naszym przedszkolu
 • INNOWACJA PEDAGOGICZNA wdrażana w roku szkolnym 2013/2014

  „Razem odkrywajmy świat” poprzez  Zabawy Fundamentalne

  Autorkami innowacji są:

  dyrektor przedszkola mgr Jolanta Kalinowska

  oraz nauczycielki  przedszkola: mgr Ewa Kudlewska  i mgr. Anna Ostrowska

   

  Innowacją zostały objęte dzieci w wieku 3 – 5 lat (3 grupy wiekowe (3 x 25) z grona 75 osób/na zasadzie dobrowolności i powszechnej dostępności

  Zajęcia edukacyjne objęte innowacją: zajęcia wychowawczo–dydaktyczne z wykorzystaniem zabaw fundamentalnych

  Czas trwania innowacji: od 01.12.2013 r. do 31.08.2016 r. – 3 lata

   

  Rodzaj innowacji pedagogicznej: programowa;  metodyczna

  Program zabawy fundamentalne zawiera propozycje działań, które pokazują głównie rodzicom, ale także nauczycielom, jak spędzić z dziećmi czas efektywnie, ucząc i jednocześnie budując więź między dzieckiem a dorosłym. Nazwa zabaw fundamentalnych zawiera w sobie podwójne przesłanie:

  • zabawy rozwijające podstawowe, bazowe zdolności człowieka już od jego narodzin – stanowią fundament rozwoju człowieka;
  • zabawy, które stymulują pracę i prawidłowy rozwój mózgu – zabawy mentalne.

  Zabawy Fundamentalne stanowią znakomity przewodnik dla rodziców i dziecka, który prowadzi ich od jednej do następnej przygody, służącej:

  • odkrywaniu świata,
  • lepszej komunikacji językowej oraz emocjonalnej, społecznej,
  • nabywaniu coraz to nowych kompetencji,
  • rozwijania wszystkich zmysłów, wszystkich rodzajów inteligencji
  • kształtowaniu aktywnej, twórczej postawy wobec siebie i otoczenia.

   

  Przewidywane efekty (korzyści wdrożenia innowacji pedagogicznej):

  1. Korzyści z poziomu Dziecka :
  • możliwość realizacji przez dziecko celów oraz wyzwań, których realizacja sprawia przyjemność i motywuje do dalszej pracy;
  • stworzenie warunków umożliwiających otworzenie się umysłu dzieci na wiedzę, tak aby nauka stała się zabawą, a dzieci cechowały się kreatywnością i pomysłowością,
  • osiągnięcie przez dziecko szczęścia, które jest możliwe tylko wtedy, gdy przejdzie ono przez kilka poziomów swego rozwoju i nabędzie określone umiejętności.

  Dziecko, bawiąc się pod kierunkiem nauczyciela, uruchamia niemalże nieświadomie wielorakie zdolności, do których autorzy programu zaliczyli: bogate słownictwo, czytanie, pisanie, matematykę, kreatywność, logiczne myślenie, słuchanie i muzykalność, pamięć i koncentrację.

   

  1. Korzyści z poziomu Rodzica:
  • uściślenie współpracy między przedszkolem a domem rodzinnym,
  • możliwość otrzymywania informacji na temat wrodzonych talentów i zdolności dziecka oraz zbioru pomysłów, jak je rozwinąć,
  • wsparcie w budowaniu więzi rodzica z dzieckiem i z osobami dorosłymi, które pomagają dziecku wzrastać.

  Sposobem są urozmaicone i dobrze zaplanowane zabawy, które angażują wszystkie zmysły dziecka.

   Program prezentuje podmiotowe i indywidulne podejście do każdego dziecka. Dzięki naturalnej dziecku metodzie pracy jaką jest zabawa, realizacja Programu staje się przyjemnością nie tylko dla dziecka, ale także dla dorosłego który podejmuje inicjatywę.  Fundamentem tej „ludzkiej budowli” jest miłość i bezpieczeństwo, które dziecko otacza oraz zabawa, która sprzyja nauce.

  INNOWACJA PEDAGOGICZNA wdrażana w roku szkolnym 2012/2013

  ,,Ruch drzwiami do sukcesu” – wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi problemami w nauce wg Programu Integracji Odruchów dr Sally Goddard Blythe

  Autorką innowacji jest nauczycielka przedszkola: mgr Ewa Kudlewska

   

  Innowacją zostały objęte dzieci w wieku 6 lat (maksymalnie 5-10 osób) po przeprowadzonej diagnozie wstępnej

  Zajęcia edukacyjne objęte innowacją: zajęcia ruchowe wspierające i stymulujące indywidualny rozwój dziecka

  Czas trwania innowacji: od 01.09.2012 r. do 31.08.2014 r. – 2 lata

   

  Rodzaj innowacji pedagogicznej: metodyczna

  Innowacja ma na celu stworzenie sprzyjających okazji edukacyjnych umożliwiających wspieranie i wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka poprzez stymulowanie jego rozwoju ruchowego, zwłaszcza dziecka ze specyficznymi trudnościami w nauce, oraz zapewnienie wszechstronnego rozwoju dziecka poprzez stymulowanie rozwoju ruchowego

  Zajęcia mają na celu usprawnianie umiejętności koniecznych do efektywnego uczenia się, opierając się na wzorcach ruchowych, które dziecko wykonuje naturalnie podczas pierwszego roku życia.

  Dzieci z trudnościami w uczeniu się mogą poprawić zaburzone funkcje dzięki wykonywaniu specjalnie przygotowanego, codziennego programu ćwiczeń wg metody Sally Goddard Blythe. Odpowiednio dobrane ćwiczenia będą wspomagać rozwój poznawczy dziecka i jego motywację do podejmowania nowych, coraz to trudniejszych zadań.

  Terapia trwać będzie cały rok. Zajęcia zostaną przeprowadzone jako dodatkowa forma wspierania rozwoju dzieci podczas ich pobytu w przedszkolu. Odbywać się będą codziennie przez 10-15 minut, ponieważ tylko wtedy możliwe jest powodzenie projektu.

  Przewidywane efekty (korzyści wdrożenia innowacji pedagogicznej):

  • pozwoli na zintegrowanie odruchów u dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
  • pozwoli dzieciom na usprawnienie ich zaburzonych funkcji i doprowadzanie, o ile to możliwe, do stanu prawidłowego,
  • umożliwi integrację odruchów pierwotnych i posturalnych poprzez prowadzenie ćwiczeń zgodnie z założeniami programu Sally Goddard Blythe,
  • wpłynie pozytywnie na umiejętności konieczne do efektywnego uczenia się i osiągnięcia w przyszłości sukcesu,
  • ułatwi osiągnięcie dojrzałości szkolnej i lepszy start w szkole,
  • wzbogaci i poszerzy zestaw programów obowiązujących w przedszkolu.