PRZEDSZKOLAKI ODKRYWAJĄ ŚWIAT

logotypy wydruk w kolorze

Przedszkole Samorządowe nr 4 w Białymstoku
informuje, że przedszkole rozpoczęło realizację projektu

Przedszkolaki odkrywają świat”, nr RPPD.03.01.01-20-0202/16

Okres realizacji projektu: 01.01.2018-31.12.2019

Uczestnikiem/uczestniczką może być osoba zamieszkująca województwo podlaskie, wpisująca się do jednej z poniższych grup:

 • dzieci w wieku przedszkolnym określonym w Ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty uczęszczające do Przedszkola Samorządowego nr 4 w Białymstoku lub Przedszkola Samorządowego nr 64 pn. „Akademia Jasia i Małgosi” w Białymstoku lub Przedszkola Samorządowego nr 68 im. Janusza Korczaka w Białymstoku,

 • nauczyciele zatrudnieni w Przedszkolu Samorządowym nr 4 w Białymstoku lub Przedszkolu Samorządowym nr 64 pn. „Akademia Jasia i Małgosi” w Białymstoku lub Przedszkolu Samorządowym nr 68 im. Janusza Korczaka w Białymstoku,

 • rodzice i opiekunowie prawni dzieci uczęszczających do Przedszkola Samorządowego nr 4 w Białymstoku lub Przedszkola Samorządowego nr 64 pn. „Akademia Jasia i Małgosi” w Białymstoku lub Przedszkola Samorządowego nr 68 im. Janusza Korczaka w Białymstoku.

Celem projektu jest rozwijanie kompetencji kluczowych oraz kształtowanie postaw/ umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej) niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w różnych rolach społecznych i zawodowych u 795 dzieci (405 dz, 390 ch) uczęszczających do Przedszkola Samorządowego: nr 4, nr 64 oraz nr 68 w Białymstoku, podwyższenie kompetencji zawodowych 59 nauczycieli (59K) oraz wsparcie 120 (95K, 25M) rodziców dzieci uczęszczających do ww. Przedszkoli w terminie do 31.12.2019r.

Całkowita wartość projektu: 1 716 453,60 PLN, w tym wysokość dofinansowania: 1 384 905,60 PLN.

Działania zaplanowane w projekcie:

Dzieci:

    • Zajęcia skierowane do wszystkich dzieci uczęszczających do Przedszkola:

 • z języka angielskiego: Easy English!, realizowane w podziale oddziału przedszkolnego na dwie grupy, zajęcia raz w tygodniu w grupach 3-latków i grupach
  3-4 latków oraz dwa razy w tygodniu w pozostałych grupach.

 • matematyczne: Matematyka na co dzień, realizowane raz w tygodniu w grupach
  3-latków i grupach 3-4 latków oraz dwa razy w tygodniu w pozostałych grupach.

 • warsztaty, zabawy badawcze i eksperymenty, pokazy naukowych zjawisk przyrodniczych, chemicznych, fizycznych: Spotkania z nauką.

 • wyjazdy edukacyjne mające na celu poznawanie środowiska przyrodniczego, ekosystemu leśnego, rozwój wyobraźni (w ramach projektu finansowane są bilety wstępu).

    • zajęcia skierowane do dzieci z następujących grup wiekowych, w danym roku szkolnym realizacji projektu:

 • 5-latki: zajęcia naukowo – techniczne: Mały konstruktor, realizowane raz w tygodniu,

 • 6-latki: zajęcia informatyczne: Komputerowy świat Przedszkolaka, realizowane raz w tygodniu,

    • Koła zainteresowań, których program dostosowany jest do wieku dziecka: *

3 letniego: naukowo – techniczne: Mały konstruktor, realizowane raz w tygodniu,

4 letniego: przyrodnicze: Przedszkolni naukowcy, realizowane raz w tygodniu,

5 letniego: informatyczne: Komputerowy świat Przedszkolaka, realizowane raz w tygodniu,

6 letniego: szachowe: W królestwie szachów, realizowane dwa razy w tygodniu.

Rodzice/ opiekunowie prawni:

Warsztaty:

  • Kształtowanie kompetencji kluczowych: emocjonalnych, społecznych, poznawczych u dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym – 8 godzin dydaktycznych,

  • Gry rozwijające zdolności matematyczne i ogólną sprawność intelektualną dzieci przedszkolnych – 8 godzin dydaktycznych.

Nauczyciele:

Szkolenia i warsztaty:

  • Dary Froebela w edukacji matematycznej i przyrodniczej, Geometria po Froebelowski – czyli żadna bryła nam nie straszna,

  • Kształtowanie kompetencji kluczowych: emocjonalnych, społecznych, poznawczych u dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym,

  • Gry rozwijające zdolności matematyczne i ogólną sprawność intelektualną dzieci przedszkolnych,

  • Przyroda nieożywiona w doświadczeniach i eksperymentach. Wprowadzenie dzieci w świat przyrody – woda i powietrze.

Planowane efekty projektu:

1. Zwiększenie szans edukacyjnych 795 dzieci (405 dz, 390 ch) poprzez udział w dodatkowych zajęciach rozwijających kompetencje kluczowe,

2. Podniesienie kompetencji cyfrowych u 382 dzieci (172dz, 210ch),

3. Nabycie nowych kwalifikacji lub kompetencji przez 59 nauczycieli,

4. Wsparcie 120 (95K, 25M) rodziców.

Dokumenty do pobrania:

Informacja o zmianie regulaminu

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA_zmiany 27.02.2018

 1. Regulamin rekrutacji uczestnictwa

 2. Formularz zgłoszeniowy_dziecko

 3. Formularz zgłoszeniowy nauczyciela

* Wiek dziecka na dzień rozpoczęcia roku szkolnego

„PRZEDSZKOLAKI ODKRYWAJĄ ŚWIAT”  – RODZICE

rekrtuacja rodzice PS4

formularz_zgłoszeniowy_rodzic_opiekun

POSTĘPOWANIE NA WYBÓR KOORDYNATORA

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie_ofertowe (1)

Załącznik nr1(1)

Załącznik nr 2(1)

Załącznik nr 3(1)

POSTĘPOWANIE NA WYBÓR WYKONAWCÓW/TRENERÓW DO REALIZACJI ZAJĘĆ DODATKOWYCH – W KRÓLESTWIE SZACHÓW

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe – szachy

Załacznik nr 1

Załacznik nr 2 

Załacznik nr 3 

Załacznik nr 4

Załacznik nr 5 

Załacznik nr 6

Otwarcie ofert miało miejsce 15 lutego 2018 r. o godz. 9.45 w siedzibie Przedszkola Samorządowego nr 64 pn. „Akademia Jasia i Małgosi” w Białymstoku. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęły 3 oferty. Zamawiający dopuścił składanie ofert częściowych w postępowaniu. Najkorzystniejsze oferty złożyli:

 1. Karol Busiński Finanse i Szkolenia z siedzibą w Białymstoku.

Oferta wpłynęła 09.02.2018 r. o godz. 13.20.

Oferowana cena za 1 godzinę zegarową prowadzenia zajęć: 50 zł brutto

 1. Magdalena Wrotnowska zaw. w Wasilkowie.

Oferta wpłynęła 14.02.2018 r. o godz. 9.54.

Oferowana cena za 1 godzinę zegarową prowadzenia zajęć: 55 zł brutto

 

 

Realizacja usług szkoleniowych w zakresie organizacji i przeprowadzenia warsztatów/szkoleń doskonalących kadrę pedagogiczną oraz warsztatów dla wskazanych rodziców/opiekunów prawnych – postępowanie

Załacznik nr 1 (1)

Załacznik nr 2 (2)

Załacznik nr 3 (2)

Załacznik nr 4 (2)

Załacznik nr 5 (2)

Załacznik nr 6

Załącznik nr 7

Zapytanie ofertowe – warsztaty dla nauczycieli i rodziców

Realizacja usług szkoleniowych w zakresie organizacji i przeprowadzenia warsztatów/szkoleń doskonalących kadrę pedagogiczną oraz warsztatów dla wskazanych rodziców/opiekunów prawnych – powtórzenie postępowania

Załacznik nr 1

Załacznik nr 2

Załacznik nr 3

Załacznik nr 4

Załacznik nr 5

Załacznik nr 6

Załącznik nr 7

Zapytanie ofertowe – warsztaty dla nauczycieli i rodziców

Zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu autokarów
Formularz ofertowy – autokar
Zapytanie ofertowe – autokar

Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji zajęć dodatkowych dla dzieci w wieku przedszkolnym pn. „Spotkania z nauką” (w formie różnorodnych spotkań: warsztatów, zabaw badawczych i eksperymentów, pokazów naukowych, zjawisk przyrodniczych, chemicznych, fizycznych)

Zapytanie-ofertowe-warsztaty-dla-dzieci – 15.06.2018

Załączniki

Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji zajęć dodatkowych dla dzieci w wieku przedszkolnym pn. „Spotkania z nauką” (w formie różnorodnych spotkań: warsztatów, zabaw badawczych i eksperymentów, pokazów naukowych, zjawisk przyrodniczych, chemicznych, fizycznych) – powtórzenie postępowania

Zapytanie ofertowe – warsztaty dla dzieci (1)

Załączniki (1)

Projekt „Przedszkolaki odkrywają świat” nr  RPO.03.01.01-20-0202/16

realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 

Oś Priorytetowa III. Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja,

Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

Postępowanie przetargowe 

prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

 1. „Wyposażenie w pomoce dydaktyczne”

termin złożenia ofert:

19.03.2018 r. godz. 08.30

załączniki:

4. SIWZ – ZP-1_PS4_UE_18

4a.Formularz ofertowy – ZP-1_PS4_UE_18

4a. załącznik ilościowy – ZP-1_PS4_UE_18

4b. Oświadczenie – ZP-1_PS4_UE_18

4c. Istotne postanowienia umowy – ZP-1_PS4_UE_18

4d. Oświadczenie o wycofaniu oferty – ZP-1_PS4_18

link:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=b727528f-b12a-4884-b578-fa3e8cace257

 

ZMIANA I W SIWZ wraz z załącznikami:

6. ZMIANA SIWZ – ZP-1_PS4_UE_18

6a. ZMIANA – załącznik ilościowy – ZP-1_PS4_UE_18

link:
ZMIANA II W SIWZ wraz z załącznikiem:
ZMIANA III W SIWZ wraz z załącznikiem:
WYBÓR OFERENTÓW
WYBÓR OFERENTÓW 
ZP-1/PS4/UE/18
 
załącznik

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

ZP-1/PS4/UE/18

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/b4c47fda-1c75-4ee9-b273-b108d66980d5

 

Zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu autokarów

Formularz ofertowy – autokar-powt

Zapytanie ofertowe – powtórzenie

 

Postępowanie przetargowe 

prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

„Wyposażenie w pomoce dydaktyczne”

termin złożenia ofert: 04.06.2018 r. (poniedziałek) godz. 08.29

załączniki:

4. SIWZ – ZP-6_PS4_UE_18

4a. Formularz ofertowy – ZP-6_PS4_UE_18

4a. załącznik ilościowy – ZP-6_PS4_UE_18

4b. Oświadczenie – ZP-6_PS4_UE_18

4c. Istotne postanowienia umowy – ZP-6_PS4_UE_18

4d. Oświadczenie o wycofaniu oferty – ZP-6_PS4_UE_18

link:       https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=9eef743b-0d0e-4716-ba20-375608c22ab6 

 

Informacja z otwarcia ofert
8. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT – ZP-6_PS4_18

 

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

10. Publ. Zawiadomienie o wyborze ofert – ZP-6_PS4_UE_18

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/b1116961-00c0-4252-8ce7-2df656c1fef8

 

Postępowanie przetargowe prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego
„Wyposażenie w pomoce dydaktyczne”
sygn.: ZP-8/PS4/UE/18
termin złożenia ofert: 11.07.2018 r. (środa) godz. 12.29
załączniki:

4. SIWZ – ZP-8_PS4_UE_18

4a. Formularz ofertowy – ZP-8_PS4_UE_18

4a. załącznik ilościowy – ZP-8_PS4_UE_18

4b. Oświadczenie – ZP-8_PS4_UE_18

4c. Istotne postanowienia umowy – ZP-8_PS4_UE_18

4d. Oświadczenie o wycofaniu oferty – ZP-8_PS4_UE_18

 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Zmiana w przetargu unijnym o sygn.: ZP-8/PS4/UE/18

link:https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/d9b0662c-bafd-4b52-a4c6-f0703529ad1c

 

Przetarg unijny ZP-8

10. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania – ZP-8_PS4_UE_18 (3)

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/10b1452f-19e0-49b4-a6f0-8625656fea52

 

Zapytanie ofertowe na materiały – j.angielski

Załączniki:

1. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY – mat. j.a. PS4_UE_18

załącznik do zapytania ofertowego – mat. j.a. PS4_UE_18

 

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=d5a7ccdf-f9aa-4469-b77b-8a57b6a6a7b9

 


 

Postępowanie dot. warsztatów/szkoleń doskonalących kadrę pedagogiczną oraz warsztatów dla wskazanych rodziców/opiekunów prawnych – termin składania ofert: 27 sierpień 2019 r. godz. 15.00

Załączniki:

„Unieważnione zapytanie ofertowe z uwagi na planowane postępowanie przetargowe w przedmiotowym zakresie.”