WSZYSTKO ZACZYNA SIĘ W PRZEDSZKOLU

Przedszkole Samorządowe nr 4w Białymstoku
realizuje projekt:

WSZYSTKO ZACZYNA SIĘ W PRZEDSZKOLU”, NR WND-RPPD.03.01.01-20-0236/17

Okres realizacji projektu: 01.09.2018 – 31.07.2019

Uczestnikiem/uczestniczką może być osoba zamieszkująca województwo podlaskie, wpisująca się do jednej z poniższych grup:

 • dzieci w wieku przedszkolnym określonym w Ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty uczęszczające do Przedszkola Samorządowego nr 4 w Białymstoku lub Przedszkola Samorządowego nr 64 pn. „Akademia Jasia i Małgosi” w Białymstoku,

 • nauczyciele zatrudnieni w Przedszkolu Samorządowym nr 4 w Białymstoku lub Przedszkolu Samorządowym nr 64 pn. „Akademia Jasia i Małgosi” w Białymstoku,

 • rodzice i opiekunowie prawni dzieci uczęszczających do Przedszkola Samorządowego nr 4 w Białymstoku lub Przedszkola Samorządowego nr 64 pn. „Akademia Jasia i Małgosi” w Białymstoku.

Celem projektu jest wzrost dostępu do edukacji przedszkolnej dla 124 dzieci w wieku 3-4 lat poprzez utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Przedszkolu Samorządowym nr 4 w Białymstoku oraz Przedszkolu Samorządowym nr 64 pn.„Akademia Jasia i Małgosi” w Białymstoku oraz zniwelowanie deficytów rozwojowych u 264 dzieci, a także udoskonalenie umiejętności 45 nauczycieli w pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz wzmocnienie kompetencji wychowawczych 100 rodziców w terminie do 31.07.2019 r.

Całkowita wartość projektu: 2 656 281,50 PLN, w tym wysokość dofinansowania: 2 257 723,50 PLN.

Działania zaplanowane w projekcie:

Dzieci:

    • Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-4 lat,

    • Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów:

1. zajęcia logopedyczne indywidualne,

2. zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne,

3. pomoc psychologiczno – pedagogiczna,

4. zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy,

5. zajęcia rozwijające kompetencje społeczno – emocjonalne,

6. indywidualne konsultacje, porady specjalistów.

Rodzice/ opiekunowie prawni:

Warsztaty o następującej tematyce:

1. Wspomaganie dzieci w umiejętności skupiania uwagi i zapamiętywania tego, co trudne

Cel: poznanie nowych metodyk wspomagających zdolność do skupiania uwagi, świadomego zapamiętywania i odtwarzania.

2. Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci 3-letnich i starszych wolniej się rozwijających

Cel: zapoznanie się ze sposobami wspomagania i rozwijania wrodzonych umiejętności umysłowych dzieci trzyletnich i starszych.

3. Jak radzić sobie z niepożądanymi zachowaniami u małych dzieci (do 6 roku życia) czyli o mądrym wychowaniu dzieci (nadpobudliwymi, ADHD).

Cel: nabycie umiejętności jak radzić sobie z niepożądanymi zachowaniami u dziecka.

Nauczyciele:

Szkolenia i warsztaty o następującej tematyce:

1. Uczenie się przez zmysły. Terapia przez ruch – zabawy wspomagające rozwój dziecka z zaburzeniami rozwoju

Cel: nabycie umiejętności korekty zaburzeń motorycznych, pobudzania różnych sfer aktywności dziecka

2. Elementy terapii integracji sensorycznej – wspomaganie rozwoju dziecka

Cel: nabycie umiejętności stymulowania prawidłowego odbioru i analizy bodźców dostarczanych z otoczenia poprzez zmysły zewnętrzne oraz płynące z własnego ciała poprzez zmysły wewnętrzne.

3. Arteterapia w pracy nauczyciela wychowania przedszkolnego

Cel: nabycie umiejętności poszerzenie wiedzy z zakresu skutecznej komunikacji w edukacji i terapii, procesu grupowego i podstaw pracy z grupą w arteterapii.

4. Muzykoterapia w przedszkolu.

Cel: nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu metod i narzędzi stosowanych w różnych formach muzykoterapii i ich wykorzystania w pracy z dziećmi.

Udział w zajęciach, warsztatach jest bezpłatny, finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Planowane efekty projektu:

1. Zwiększenie szans edukacyjnych 264 dzieci (126dz, 138ch) poprzez utworzenie 124 nowych miejsc przedszkolnych i udział w dodatkowych zajęciach rozwijających kompetencje kluczowe,

3. Nabycie nowych kwalifikacji lub kompetencji przez 45 nauczycieli,

4. Wsparcie 100 (70K, 30M) rodziców,

5. Doposażenie przedszkoli w nowoczesne pomoce dydaktyczne i sprzęt TIK.

Dokumenty do pobrania:

 1. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA

 2. formularz zgłoszeniowy_dzieci

POSTĘPOWANIE NA WYBÓR KOORDYNATORA

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

 

  POSTĘPOWANIA PRZETARGOWE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
 pn.: „ Realizacja zajęć dodatkowych dla przedszkolaków oraz specjalistycznych zajęć dla osób z najbliższego otocze
    sygn.: ZP-22/PS4/UEII/18
 
     termin złożenia ofert: .26.2018 r. godz.: 08:29

załączniki:

4. SIWZ – ZP-22_PS4_UEII_18

4a. Formularz ofertowy – ZP-22_PS4_UEII_18

4b. Oświadczenie – ZP-22_PS4_UEII_18

4c. Istotne postanowienia umowy – ZP-22_PS4_UEII_18

4d. Oświadczenie o wycofaniu oferty – ZP-22_PS4_UEII_18

4e. RODO – ZP-22_PS4_UEII_18

link:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=fad63b07-e2b9-491d-ae47-822829750071

                               ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
    W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
 pn.: ” Realizacja zajęć dodatkowych dla przedszkolaków oraz specjalistycznych zajęć dla osób z najbliższego otoczenia „
       sygn.: ZP-22/PS4/UEII/18

 

                              II ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
    W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
 pn.: „ Realizacja zajęć dodatkowych dla przedszkolaków oraz specjalistycznych zajęć dla osób z najbliższego otoczenia 
         sygn.: ZP-22/PS4/UEII/18
   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 załącznik:
POSTĘPOWANIA PRZETARGOWE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
 pn.: „ Zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków oraz specjalistyczne zajęcia dla osób z najbliższego otoczenia 
      sygn.: ZP-23/PS4/UEII/18
 
           termin złożenia ofert: 09.11.2018 r. godz.: 08:29
 
załączniki:
link:
POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
 pn.: „ Zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków oraz specjalistyczne zajęcia dla osób z najbliższego otoczenia 
      sygn.: ZP-31/PS4/UEII/18
           termin złożenia ofert: 19.12.2018 r. godz.: 12:00
załączniki:
Zapytanie ofertowe dot. organizacji i przeprowadzenia warsztatów skierowanych do kadry pedagogicznej oraz rodziców/opiekunów prawnych – anulowano w dniu 13.12.2018 r.
Nowe postępowanie zostanie ogłoszone pod koniec grudnia 2018 r.