Innowacje pedagogiczne w naszym przedszkolu

INNOWACJE PEDAGOGICZNE wdrażane w roku szkolnym 2019/2020

Gramy w szachy po japońsku

Autorkami innowacji są:

dyrektor przedszkola: mgr Jolanta Kalinowska

oraz nauczycielki: mgr Agata Grażyna Sokólska, mgr Joanna Lucyna Kowalewska

Termin realizacji : maj 2019 – czerwiec 2020 z możliwością przedłużenia na lata następne.

Zakres innowacji: dzieci w wieku 5,6 lat

Istota innowacji

Podstawy gry w szachy japońskie dziecko zdobywa w formie gry na dywanie ( w przedszkolu może być wykorzystywana jako gra zespołowa ), a później na planszy.

„Złapmy lwa” to gra, której reguły są możliwie proste, a jednak pozwalają zachować cały ładunek edukacyjny w zakresie myślenia logicznego i strategicznego charakterystyczny dla wszystkich gier wywodzących się od indyjskiej czaturangi, w tym dla japońskich sho᷉gi i naszych europejskich szachów.

Gra jest przystępna dla dzieci, nawet dla pięciolatków. Stąd odejście od militarnych metafor znanych z różnych wersji szachów na rzecz przyjaznych, wesołych i po prostu ślicznych zwierząt, zaprojektowanych przez Maiko Fujitę. „Zwierzęce szachy” popularyzują zasady etykiety, zapoznając polskie dzieci z japońskim poczuciem grzeczności. Pomysłem własnym autorek jest wprowadzenie zabaw ruchowo-naśladowczych oraz zagadek multimedialnych i matematycznych nawiązujących do sytuacji i postaci z gry. Autorki wykorzystają również karty pracy z elementami kodowania oraz przeprowadzą warsztaty z udziałem rodziców.

Cele innowacji:

– czerpanie przyjemności i satysfakcji z wygranej;

– rozwijanie zainteresowań;

– rozwijanie logicznego myślenia;

– wyrabianie konsekwencji i wytrwałości;

– nabywanie odporności emocjonalnej.

Przewidywane osiągnięcia:

U dziecka po wdrożeniu innowacji nastąpi rozwój następujących umiejętności:

– rozbudzenie ciekawości poznawczej;

-rozwój samodzielnego myślenia i kreatywności oraz motywacji do samodzielnej pracy;

-kształtowanie wyobraźni przestrzennej i pamięci wzrokowej, strategicznego myślenia;

-doskonalenie umiejętności matematycznych;

– zwiększanie odporności emocjonalnej;

– nabieranie wiary we własne możliwości;

-nauka postępowania zasad fair play, szacunku wobec przeciwnika, odpowiedzialności, ponoszenia konsekwencji własnych decyzji; zdrowej rywalizacji.

Pokochajmy DRZEWA”

Autorka innowacji: mgr Agata Grażyna Sokólska

Termin realizacji: wrzesień 2019 – czerwiec 2020

Zakres innowacji: grupa 4,5-latki

Istota innowacji

Inspiracją do przeprowadzenia innowacji metodą projektów były DRZEWA, które dzieci codziennie widzą z okien przedszkola, przechodzą obok nich, organizują zabawy w ich bezpośrednim pobliżu.

Warto zatrzymać się na chwilę, popatrzeć, zaobserwować, dotknąć i wspólnie z dziećmi zastanowić się – dlaczego drzewa są tak ważne dla człowieka?

Obserwowanie drzew to zajęcie cykliczne – o każdej porze roku można zauważyć coś innego: wypuszczanie pąków, kwitnienie, owocowanie. Jesienią drzewa przybierają piękne barwy, a potem zrzucają liście, przygotowując się do zimowego snu. Choć niektóre tego nie robią..,

Istotą nowatorstwa jest prowadzenie obserwacji przyrodniczych i szukanie odpowiedzi na postawione pytania przez cały rok szkolny, stopniowe uzupełniania listy pytań, które w trakcie realizacji projektu nasuną się dzieciom.

Cele innowacji:

– rozwój zainteresowań przyrodniczych

– wzrost wiedzy n/t drzew liściastych i iglastych

-odkrywanie korzyści wynikających z obcowania z przyrodą, roli drzew w życiu człowieka

– samodzielne poznawanie rzeczywistości przyrodniczej

– wzbogacenie słownika czynnego i biernego.

Przewidywane osiągnięcia:

– rozbudzenie ciekawości poznawczej

-rozwój samodzielnego myślenia i kreatywności oraz motywacji do samodzielnej pracy

– umiejętność formułowania i zadawania pytań osobom dorosłym

– umiejętność weryfikowania założonych przewidywań

– rozumienie konsekwencji działań

-wytrwałość w dążeniu do celu

– nabieranie wiary we własne możliwości

-prezentowanie i dzielenie się swoją wiedzą, doświadczeniem i spostrzeżeniami na forum grupy

– sprawne wykonywanie rysunków z obserwacji oraz szkiców terenowych.

 

INNOWACJA PEDAGOGICZNA wdrażana w roku szkolnym 2013/2014

„Razem odkrywajmy świat” poprzez  Zabawy Fundamentalne

Autorkami innowacji są:

dyrektor przedszkola mgr Jolanta Kalinowska

oraz nauczycielki  przedszkola: mgr Ewa Kudlewska  i mgr. Anna Ostrowska

Innowacją zostały objęte dzieci w wieku 3 – 5 lat (3 grupy wiekowe (3 x 25) z grona 75 osób/na zasadzie dobrowolności i powszechnej dostępności

Zajęcia edukacyjne objęte innowacją: zajęcia wychowawczo–dydaktyczne z wykorzystaniem zabaw fundamentalnych

Czas trwania innowacji: od 01.12.2013 r. do 31.08.2016 r. – 3 lata

Rodzaj innowacji pedagogicznej: programowa;  metodyczna

Program zabawy fundamentalne zawiera propozycje działań, które pokazują głównie rodzicom, ale także nauczycielom, jak spędzić z dziećmi czas efektywnie, ucząc i jednocześnie budując więź między dzieckiem a dorosłym. Nazwa zabaw fundamentalnych zawiera w sobie podwójne przesłanie:

 • zabawy rozwijające podstawowe, bazowe zdolności człowieka już od jego narodzin – stanowią fundament rozwoju człowieka;
 • zabawy, które stymulują pracę i prawidłowy rozwój mózgu – zabawy mentalne.

Zabawy Fundamentalne stanowią znakomity przewodnik dla rodziców i dziecka, który prowadzi ich od jednej do następnej przygody, służącej:

 • odkrywaniu świata,
 • lepszej komunikacji językowej oraz emocjonalnej, społecznej,
 • nabywaniu coraz to nowych kompetencji,
 • rozwijania wszystkich zmysłów, wszystkich rodzajów inteligencji
 • kształtowaniu aktywnej, twórczej postawy wobec siebie i otoczenia.

Przewidywane efekty (korzyści wdrożenia innowacji pedagogicznej):

 1. Korzyści z poziomu Dziecka :
 • możliwość realizacji przez dziecko celów oraz wyzwań, których realizacja sprawia przyjemność i motywuje do dalszej pracy;
 • stworzenie warunków umożliwiających otworzenie się umysłu dzieci na wiedzę, tak aby nauka stała się zabawą, a dzieci cechowały się kreatywnością i pomysłowością,
 • osiągnięcie przez dziecko szczęścia, które jest możliwe tylko wtedy, gdy przejdzie ono przez kilka poziomów swego rozwoju i nabędzie określone umiejętności.

Dziecko, bawiąc się pod kierunkiem nauczyciela, uruchamia niemalże nieświadomie wielorakie zdolności, do których autorzy programu zaliczyli: bogate słownictwo, czytanie, pisanie, matematykę, kreatywność, logiczne myślenie, słuchanie i muzykalność, pamięć i koncentrację.

 1. Korzyści z poziomu Rodzica:
 • uściślenie współpracy między przedszkolem a domem rodzinnym,
 • możliwość otrzymywania informacji na temat wrodzonych talentów i zdolności dziecka oraz zbioru pomysłów, jak je rozwinąć,
 • wsparcie w budowaniu więzi rodzica z dzieckiem i z osobami dorosłymi, które pomagają dziecku wzrastać.

Sposobem są urozmaicone i dobrze zaplanowane zabawy, które angażują wszystkie zmysły dziecka.

 Program prezentuje podmiotowe i indywidulne podejście do każdego dziecka. Dzięki naturalnej dziecku metodzie pracy jaką jest zabawa, realizacja Programu staje się przyjemnością nie tylko dla dziecka, ale także dla dorosłego który podejmuje inicjatywę.  Fundamentem tej „ludzkiej budowli” jest miłość i bezpieczeństwo, które dziecko otacza oraz zabawa, która sprzyja nauce.

INNOWACJA PEDAGOGICZNA wdrażana w roku szkolnym 2012/2013

,,Ruch drzwiami do sukcesu” – wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi problemami w nauce wg Programu Integracji Odruchów dr Sally Goddard Blythe

Autorką innowacji jest nauczycielka przedszkola: mgr Ewa Kudlewska

Innowacją zostały objęte dzieci w wieku 6 lat (maksymalnie 5-10 osób) po przeprowadzonej diagnozie wstępnej

Zajęcia edukacyjne objęte innowacją: zajęcia ruchowe wspierające i stymulujące indywidualny rozwój dziecka

Czas trwania innowacji: od 01.09.2012 r. do 31.08.2014 r. – 2 lata

Rodzaj innowacji pedagogicznej: metodyczna

Innowacja ma na celu stworzenie sprzyjających okazji edukacyjnych umożliwiających wspieranie i wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka poprzez stymulowanie jego rozwoju ruchowego, zwłaszcza dziecka ze specyficznymi trudnościami w nauce, oraz zapewnienie wszechstronnego rozwoju dziecka poprzez stymulowanie rozwoju ruchowego

Zajęcia mają na celu usprawnianie umiejętności koniecznych do efektywnego uczenia się, opierając się na wzorcach ruchowych, które dziecko wykonuje naturalnie podczas pierwszego roku życia.

Dzieci z trudnościami w uczeniu się mogą poprawić zaburzone funkcje dzięki wykonywaniu specjalnie przygotowanego, codziennego programu ćwiczeń wg metody Sally Goddard Blythe. Odpowiednio dobrane ćwiczenia będą wspomagać rozwój poznawczy dziecka i jego motywację do podejmowania nowych, coraz to trudniejszych zadań.

Terapia trwać będzie cały rok. Zajęcia zostaną przeprowadzone jako dodatkowa forma wspierania rozwoju dzieci podczas ich pobytu w przedszkolu. Odbywać się będą codziennie przez 10-15 minut, ponieważ tylko wtedy możliwe jest powodzenie projektu.

Przewidywane efekty (korzyści wdrożenia innowacji pedagogicznej):

 • pozwoli na zintegrowanie odruchów u dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • pozwoli dzieciom na usprawnienie ich zaburzonych funkcji i doprowadzanie, o ile to możliwe, do stanu prawidłowego,
 • umożliwi integrację odruchów pierwotnych i posturalnych poprzez prowadzenie ćwiczeń zgodnie z założeniami programu Sally Goddard Blythe,
 • wpłynie pozytywnie na umiejętności konieczne do efektywnego uczenia się i osiągnięcia w przyszłości sukcesu,
 • ułatwi osiągnięcie dojrzałości szkolnej i lepszy start w szkole,
 • wzbogaci i poszerzy zestaw programów obowiązujących w przedszkolu.